Adm och gränsdragningslista

Dokumentet Adm & gränsdragningslista beskriver administrativa tjänster som huvudsakligen är fastighetsanknutna. Här finns alla förekommande rubriker för att beskriva en förvaltningsentreprenad, teknisk såväl som ekonomisk.

Här finns även felanmälan, något som ofta används även i rent tekniska entreprenader. I denna del finns även en del tjänster som återkommer i VT-delen, såsom ekonomi och viss post- och utskriftshantering. Det beror på att det ska vara lätt att beskriva en komplett förvaltningsentreprenad som ofta innehåller den typen av tjänster, utan att använda sig av VT-delen.
När det gäller kapitlet A10 Projekthantering är det viktigt att läsa rådstexterna, då projekthantering i form av konsulttjänster normalt regleras med ABK 09 vilket är anpassat för den typen av tjänster.

Den senaste versionen av Adm & gränsdragningslista är Adm 11 och den innan var Adm 06.
 
Exempel på arbetsuppgifter Aff-kod Aff-rubrik
Hantera hyresavier, kundfakturor, löner och arvoden samt sköta bokföring. A1 Löpande ekonomisk administration
Upprätta underlag för budget, årsredovisning och revision. A2 Budgetering, Uppföljning och rapportering
Ombesörja inbetalning av arbetsgivaravgifter, fastighetsskatt, momsregistrering samt lämna underlag för deklaration. A3 Skatter, avgifter och uppgifter till myndighet
Hantera befintliga lån, räntor och amorteringar, medverka vid förhandlingar och nya lån, samt bevaka utbud av samhällssubventioner. A4 Lån och samhällsstöd
Hantera hyresavtal, marknadsföring, kölistor, kontakter med hyresgäster/bostadsrättshavare och hantering av ut-, om- och inflyttningar. Här finns även felanmälan. A5 Hyresgäster/ bostadsrättshavare
Ansvara för arkiv, beställa och hantera nycklar/passerkort, skriva ut och distribuera exempelvis mötesprotokoll/årsredovisningar samt posthantering. A6 Arkiv, nycklar, förvaltningshandlingar och kontorsservice
Upphandla och kontrollera exempelvis driftåtgärder, förbrukningsmaterial, sidoleverantörer och felavhjälpande underhåll. Hantera fel- och driftstatistik, myndighetsbesiktningar samt tillhandahålla jourtjänst. A7 Teknisk planering, upphandling och genomförande
Rådgivning kring exempelvis energioptimering, skatter, lån, transaktioner och förvaltningsplaner. A8 Särskilda utredningar och rådgivning
Hantera och förbereda exempelvis sammanträden/årsstämmor, bevaka och upphandla försäkringar samt upprätta katastrofplan. A9 Övrigt
För projekt inom förvaltningsobjektet hantera exempelvis underhållsinstruktion, kostnadsberäkning, projektering, och upphandling. A10 Projekthantering

Köp Aff i vår e-handel

 
Adm och gränsdragningslista 11 (.doc)

Hjälpmedel för upprättande av beskrivning och gränsdragningslista av administrativa arbetsuppgifter inom fastighetsförvaltning.

Digitalt dokument i Microsoft Word.

1 850 kr + moms
 
Abonnemang Adm 1 användare
I abonnemang Adm får du tillgång till ett urval av Aff-dokumenten i digitalt format.
4 980 kr + moms

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver