Teknik och gränsdragningslista

Dokumentet Teknik & gränsdragningslista beskriver tjänster inom fastighetsdrift och markskötsel. Kapitelindelningen följer hur en fastighet är uppbyggd och rubrikerna liknar på det sättet mer ett objekt än en tjänstebeskrivning. Här finns alla förekommande rubriker för att beskriva en driftentreprenad, något som gör dokumentet mycket omfattande i grundutförande. Det är därför viktigt att endast använda de rubriker som är relevanta för den specifika entreprenaden, för att på så sätt skapa en tydlig bild av vilka tjänster som entreprenaden omfattar.

Teknik & gränsdragningslista innehåller två olika sätt att beskriva entreprenaden på – som arbetsuppgifter och som funktion. Vid beskrivning av arbetsuppgifter så talar man helt enkelt om vad som ska utföras och hur ofta. Den beskrivningen följer alltid kodstrukturen rakt av.

Vid en funktionsbeskrivning så anges istället vilken funktion som ska upprätthållas och vad som är acceptanskriteriet för att funktionen är uppfylld. För att underlätta beskrivningen av funktionskrav så finns det 26 egenskaper som de kan sorteras efter, ex. miljöpåverkan och orienterbarhet. Man kan välja att använda sig av funktionskrav och acceptanskriterier och fortfarande följa kodstrukturen från T1 – T8, och då inordna egenskaperna under respektive rubrik. Det går också att sortera funktionskraven per egenskap och låta kodstrukturen vara inordnad efter detta, vilket inte är så vanligt förekommande.

Den senaste versionen av Teknik & gränsdragningslista är Teknik 11 och den innan var Teknik 06.
 
Exempel på arbetsuppgifter Aff-kod Aff-rubrik
Markskötsel, gräsklippning, snöröjning, skötsel av fast/lös utrustning på tomtmark. T1 Utemiljö
Tillsyn och skötsel av exempelvis yttertak, fasader, entréer, fönster, balkonger. T2 Byggnad utvändigt
Tillsyn och skötsel av exempelvis innertak, dörrar, golv, väggar. Funktionskontroller av branddörrar, städning av trapphus. T3 Byggnad invändigt
Tillsyn och skötsel av exempelvis tappvatten-, gas-, sprinkler-, luftbehandlings-, värme- och kylsystem. Filterbyten, packningsbyten i kranar, inställning av värme och kyla. T4 VA-, VVS-, Kyl- och processmediesystem
Tillsyn och skötsel av exempelvis elkraft-, belysnings-, och nödkraftsystem. Byte av belysningskällor, termografering av ställverk. T5 Elsystem
Tillsyn och skötsel av exempelvis inbrottslarm, brandlarm, telefonsystem och datanät. Månads- och kvartalsprover av brandlarmsanläggning. T6 Tele- och datasystem
Tillsyn och skötsel av exempelvis hissar, lyftanläggningar, centraldammsugare och rörpost. T7 Transportsystem
Tillsyn och skötsel av exempelvis centraldator, DUC-ar, bussystem, givare och ställdon. T8 Styr- och övervakningssystem

Köp Aff i vår e-handel

 
Teknik o gränsdragningslista 11 (.doc)

Hjälpmedel för upprättande av beskrivning och gränsdragningslista av tekniska arbetsuppgifter inom fastighetsförvaltning. 

Digitalt dokument i Microsoft Word.

1 850 kr + moms
 
Abonnemang Teknik 1 användare
I abonnemang Teknik får du tillgång till ett urval av Aff-dokumenten i digitalt format.
4 980 kr + moms

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver