Verksamhetsanknutna tjänster och gränsdragningslista

Till skillnad från övriga beskrivningsdokument finns beskrivningen av de verksamhetsanknutna tjänsterna i ett dokument och gränsdragningslistan i ett annat. Gränsdragningslistan är omfattande och reglerar förutom ansvar och ersättning för själva tjänsten också sådant som ansvar och ersättning för olika typer av material samt inredning och utrustning.

Verksamhetsanknutna tjänster omfattar stöd till beställarens kärnverksamhet, förutom de tjänster som beskrivs i Adm 11 och Teknik 11. Området VS – verksamhetsstöd är utförligt beskrivet och det som normalt används. Utöver detta finns huvudrubriker för sådant som normalt anses ligga närmare kärnverksamheten (logistik, produktion etc.), så att mallen möjliggör att inkludera även denna typ av tjänster.

Den enda versionen av Verksamhetsanknutna tjänster är VT Beskrivning 04 med tillhörande gränsdragningslista i eget dokument, VT Gränsdragningslista 04. Det finns också en separat objektsbeskrivning till VT, VT Objektsbeskrivning 04.
 
Exempel på arbetsuppgifter Aff-kod Aff-rubrik
Sköta kundtjänst, reception, växel, konferens, hantera post/paket, försörja med förbruknings-/kontors-/hygienvaror. VS1 Arbetsplatsservice
Utföra behovsanalys, lokalplanering och beläggningsuppföljning. Anskaffa/avveckla utrymmen, försörja med inredning/utrustning, sköta lokalvård och avfallshantering. VS2 Utrymmesanknutna tjänster
Anskaffa/utveckla/avveckla personal. Hantera friskvård/sjukvård, resetjänster, personalmåltider och resetjänster för personal. VS3 Personalanknutna tjänster
Försörja med exempelvis data-/telesystem, kommunikationsnät och kopieringsutrustning. VS4 Data, Tele och övrig kontorsutrustning
Insamling av data/statistik, försörja med informationslagring/arkiv samt kopiering. VS5 Informationsförsörjning, mångfaldigande m.m.
Administrera tillträdesskydd, behörigheter, brandskydd, säkerhet samt sköta bevakning. VS6 Säkerhet
Administrera fakturor, löner/förmåner/pensioner, hantera bokföring, budgetering och skatter. VS7 Ekonomi
Exempelvis skrivtjänster, översättningstjänster och vaktmästeritjänster. VS8 Diverse tjänster
Inget innehåll VS9 Övriga tjänster
Inget innehåll VL Logistik
Inget innehåll VF Försäljning och marknadsföring
Inget innehåll VP Produktion
Inget innehåll VU Produktutveckling

Köp Aff i vår e-handel

 
VT-paket 3 dokument(.doc och .xls)

Paket med tre dokumnet för att upprätta beskrivningar, objektsbeskrivningar samt gränsdragningslista för verksamhetsanknutna tjänster. 

Digitala dokument i Microsoft Word och Excel.

2 500 kr + moms
 
Aff Avtalssystem
I detta abonnemang får du tillgång Aff Avtalssystem för 1 användare.
9 000 kr + moms

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver