Aff-konceptet - samtliga delar

Ett effektivt verktyg


Aff-dokumentationen ("Aff") är ett hjälpmedel för att upprätta avtal inom fastighetsförvaltning och facility management. Aff gör det lätt att beskriva både själva leveransen som övergripande regler. Till skillnad från många andra branchers standardavtal är Aff  utarbetat i samarbete mellan beställare och leverantörer med målet att det ska vara en neutral bas som ger ett underlag för konkurrensneutralitet.


Två typer av dokumentation


Aff-konceptet består av ett antal olika delar som tillsammans bygger upp avtalet kring en entreprenad. Det är två olika typer:

Branschspecifika regelverk som är fasta dokument som inte formuleras för den specifika entreprenaden. Till denna kategori hör ABFF och Aff-definitioner.

Entreprenadspecifika dokument vars innehåll formuleras för den specifika entreprenaden. Dessa mallar innehåller rådstexter och exempeltexter som stöd, men texterna ska skrivas och formuleras efter den specifika entreprenaden. Till denna kategori hör KontraktsformuläretÖvergripande tjänstekrav (S1-S6)Tjänstebeskrivningar (SA-SJ), Objektsbeskrivning samt Upphandlingsföreskrifter och Anbudsformulär.
Upphandlingsföreskrifter och Anbudsformulär används endast i upphandlingsskedet, övriga dokument används även i entreprenadsskedet genom att förfrågningsunderlaget också utgör en del av kontraktshandlingarna.

 

Bilden nedan visar hur Aff-strukturen ser ut
 Numrering och versioner


De branschspecifika regelverken har ett nummer efter namnet, t.ex. ABFF 15. Det innebär att utgåvan kom det årtal som siffran anger, och att förändringar har skett från tidigare utgåvor. Det innebär att ett avtal som använder sig av t.ex. ABFF 04 inte har samma juridiska grund som där man använder ABFF 15. Därför finns också alla äldre versioner tillgängliga hos Aff.


 

Pyramidregeln


Aff använder sig av pyramidregeln. Det innebär att det som skrivs under en rubrik på högre nivå gäller för samtliga underrubriker om inte annat är angivet under dessa. Det som skrivs under exempelvis rubriken SA1, gäller således för SA1.1, SA1.1.1 o.s.v. om det inte står något avvikande under dessa underrubriker.

 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver