Kompetensområden

1. Process
Processkunskapen syftar till att kunna hantera fastighetsföretagandet Tvärvetenskapligt med beaktande av olika processer och intressegrupper. Området process omfattar bland annat; fastighetskunskap, strategier för fastighetsförtagandet, förvaltningsprocessen och ledningssystem.
 
2. Teknik
Kunskapen om fastigheter och byggnader är grunden som fastighetsföretagandet vilar på. Här ryms också fastighetens roll och betydelse i samhället. Kunskaper som lokalanpassning, grundläggande funktionskrav och tolkning av ritningar är delar som ingår i detta ämne.
 
3. Ekonomi
Grundläggande kunskap om redovisning och räkenskapsanalys är absolut nödvändigt i fastighetsföretagandet för att få tillförlitliga underlag för agerande i olika situationer. Fastighetsekonomi, affärsmannaskap och transaktioner är exempel på tre viktiga delområden.
 
4. Miljö
Hänsyn till miljön blir en allt viktigare faktor i många beslut och det gäller inte minst fastighetsförvaltning. Bland annat ingår kunskap om ekologiska grundprinciper, förståelse för byggnaders och verksamheters miljöpåverkan samt färdighet i energieffektivisering.
 
5. Juridik
Juridik är en viktig beståndsdel inom fastighetsförvaltning och berör såväl hyresgäster som entreprenörer i förhållande till den egna verksamheten. Kunskaper om jordabalken, avtalsjuridik, plan- och bygglagen ingår liksom lagen om offentlig upphandling. I detta kunskapsområde ingår också förståelse och färdighet i tillämpning av den viktigaste lagstiftningen.
 
6. IT
IT är en naturlig kommunikationsform och ett viktigt verktyg för informationssökning, lagring av data och som styrverktyg för processer. Här ingår förståelse och färdighet med att hantera hård- och mjukvara samt hur IT som verktyg utnyttjas på bästa sätt.
 
7.  Kommunikation
På en arbetsplats är det sociala spelet och förmågan att delta och förstå viktigt. Oavsett befattning underlättas samvaron av kännedom i beteendekunskap. Det gäller också i samarbetet med ägare, kunder och leverantörer. Kunskaper om olika ledarskapsteorier, vetenskapliga metoder och projektledning ingår i detta kunskapsområde. Kunskap om etiska regler för fastighetsförvaltare ingår också.
 
8.  Omvärld
Omvärldskunskap och förståelse för omvärldens utveckling samt de faktorer som påverkar den, har stor betydelse för att kunna fatta kloka beslut när det gäller fastighetsföretagandet. Även samhällsekonomiska frågor, marknadsanalyser samt olika mål med fastighetsägandet ingår.

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver