Om Auktorisationen

Auktorisationen utformas och administreras av Aff - Forum. Som stark intresseorganisation i fastighetsbranschen är vi en trovärdig garant för auktorisationens kvalitet. Som auktoriserad fastighetsförvaltare förbinder man sig att följa Aff´s etiska regler. Dessa är koordinerade etiska regler fastställda av CEPI (European Council of Real Estate Professions).
 
En auktorisation efter godkänd validering gäller i fem år. Man ska sedan kontinuerligt vidareutbilda sig och genomföra ett nytt prov för förlängning för ytterligare en femårsperiod.
 

Återkallande av auktorisation

Om det kan bevisas att den som innehar en auktorisation men avsiktligt bryter mot de uppsatta normer och etiska regler som omfattas av auktorisationen, kan auktorisationen återkallas med omedelbar verkan. Återkallande av auktorisationen rekommenderas av auktorisationskommittén till Aff’s styrelse som beslutar i ärendet.
 

Kvalitetssäkring

Aff:s Utbildningsråd bedriver ett kontinuerligt arbete för att upprätthålla och aktualisera kompetenskraven för auktorisationen. Ett viktigt inslag i det arbetet är att också följa och ha kontakter med den internationella utvecklingen inom fastighetsförvaltning och Facility Management.
 

Erfarenhet

Aff:s Utbildningsråd har lett arbetet för auktorisationen. En viktigt förebild har varit UTEK (Föreningen Underhållsteknik) som sedan år 2004 genomför certifiering för underhållstekniker i tillverkningsindustrin. Det är också deras datorbaserade valideringssystem som används för kunskapsproverna i vår auktorisatiion.

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver