ABFF-utskottet

ABFF-utskottet är ett utskott som är självständigt i förhållande till föreningens styrelse. ABFF-utskottet är ansvarigt för utformning och utveckling av ABFF och Aff-definitioner och fungerar också som ett förhandlingsorgan vid framtagningen av dessa dokument.
Anna Cedvén
Administratör och kontaktperson

E-post

Ledamöter

Beställare


Magnus Colling, Familjebostäder


Leverantörer


Björn Thelning, RIBA AB
Ulf Hübenette, Coor
Marie Rytting, Riksbyggen

Verksamhet
ABFF-utskottet sammanträder normalt 4 gånger per år, men oftare i samband med revideringar av ABFF och Aff-definitioner. Vid dessa möten diskuteras bl.a. hur branschen använder ABFF och Aff-definitioner, vilka förändringar som är önskvärda och hur kunskapen om dessa dokument kan öka. Ibland ställer någon medlem i Aff en fråga, och kan då bjudas in för att ta del av resonemang och bakgrundsarbete.

ABFF-utskottet är öppet för nya medlemmar. Juridisk kunskap och god kunskap om Aff är vad som är eftersökt. 

Under våren 2017 har ABFF-utskottet haft tre möten mot normalt två. Det beror på att utskottet har gått igenom Kontraktsformuläret och dedikerat ett möte till detta. I övrigt kvarstår utskottets fokuspunkter från 2016. 

 


Fokuspunkter 2017

  • Hur används ABFF? Utskottet vill gärna komma i kontakt med de som har tecknat avtal på ABFF 15 och Aff-definitioner 15 för att ta del av erfarenheten.
     
  • Ansvar och skadestånd - där det är väsentligt att den som författar ett förfrågningunderlag/kontrakt själv funderar på vad som är en skälig begränsning i Leverantörens ansvar i just den aktuella entreprenaden. 
     
  • Löpande räkning - har du någonsin funderat på skillnaden mellan löpande räkning och självkostnadsprincipen? Här är ABFF15 tydligare med skrivningen ”Vid löpande räkning utgår ersättning enligt självkostnadsprincipen för…” ABFF 15 i kap 6 §4 använder dessutom både begreppen à-priser och timpriser för att förtydliga, då det är lätt att ta miste.
     
  • ABFF kontra ABT/ABK - i många drift- och förvaltningsentreprenader förekommer inslag av såväl projektledning som mindre byggnads- och anläggningsarbete, ofta som tilläggsarbete. Hur mycket är lämpligt att basera på grundavtalet och ABFF, och när bör man reglera med tilläggsavtal? Och när bör man använda ABT/ABK? Och om det är en entreprenad med både drift och regelmässigt planerat underhåll - vilket branscregelverk bör användas då? 

Aff - Forum för förvaltning och service

 
Aff - Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Aff - Forum är huvudman för Aff-konceptet, man genomför också auktorisation av Fastighetsförvaltare.

Försäljningen av Aff-dokumenten sker via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.

Kontakta oss

 
Kontakta oss via e-post info@aff-forum.se, eller per telefon 08-68 44 26 00.
Besöksadress: Drottninggatan 33, 2 tr, Stockholm
Postadress: AFF Service AB, Box 16132, 103 23 Stockholm
 

Intern filserver