ABFF 15, Tryckt

Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service

645 kr + moms
ABFF 15, Tryckt
 

Produktbeskrivning

Detta är den tryckta versionen av dokumentet ABFF 15.

 

Dokumentet skickas till angiven fakturaadress eller skickas till en annan adress som skrivs i kommentarsfältet.

 

ABFF är den grund som samtliga övriga Aff-dokument vilar på. ABFF står för "Allmänna bestämmelser för entreprender inom fastighetsförvaltning och service" och kan jämföras med byggbranschens AB, ABT och ABK. ABFF är ett dokument som inte ändras för den specifika entreprenaden.

 

Den största förändringen från ABFF12 är att en ny paragraf i kapitel ett har införts för att beskriva situationen där det ej förekommer ett förfrågningsunderlag, utan leverantören preciserar entreprenaden i samråd med beställaren. Då har preciseringsskyldigheten och därmed bevisbördan lagts på leverantören såvitt gäller avtalets omfattning, förutsättningar och villkor.

Härutöver har ett antal ändringar och kompletteringar genomförts i förhållande till ABFF 12 i syfte att underlätta tolkning och tillämpning av villkoren.

-       Beställarens ansvar avseende utformning och innehåll i förfrågningsunderlag har tydliggjorts och förstärkts i kap 1 § 6 samt att brister i detta avseende leder till tillämpning av kapitel 1 § 10 under anbudsskedet samt en under kontraktstiden åtföljande anmälningsplikt för Leverantören enligt kapitel 2 § 7.

-       I ett flertal villkor har den tidigare skrivningen ”om inte annan föreskrivits” eller motsvarande uttryck utmönstrats.

-       Den gemensamma underrättelseskyldigheten under kontraktstiden har delats upp i en regel för Beställaren och en för Leverantören.

-       Begreppet kontraktssumma har i kapitel 6 § 1 förtydligats till att avse avtalad fast ersättning. Vidare tydliggörs i kapitel 6 § 4 att ett avtalat timpris begreppsmässigt är ett avtalat á-pris.

-       I kapitel 4 § 2 och kapitel 6 § 10 har en preskriptionstid för Leverantörens krav på ersättning för hinder respektive ändringar och tilläggsarbeten införts och sådana krav ska framställas senast sex månader efter det att hindret upphört eller arbetet ifråga har utförts.

-       I kapitel 8 har införts en möjlighet till partiell hävning av ett avtal