Dokumentet Adm & gränsdragningslista beskriver administrativa tjänster som huvudsakligen är fastighetsanknutna. Här finns alla förekommande rubriker för att beskriva en förvaltningsentreprenad, teknisk såväl som ekonomisk.

Här finns även felanmälan, något som ofta används även i rent tekniska entreprenader. I denna del finns även en del tjänster som återkommer i VT-delen, såsom ekonomi och viss post- och utskriftshantering. Det beror på att det ska vara lätt att beskriva en komplett förvaltningsentreprenad som ofta innehåller den typen av tjänster, utan att använda sig av VT-delen.
När det gäller kapitlet A10 Projekthantering är det viktigt att läsa rådstexterna, då projekthantering i form av konsulttjänster normalt regleras med ABK 09 vilket är anpassat för den typen av tjänster.

Den senaste versionen av Adm & gränsdragningslista är Adm 11 och den innan var Adm 06.
Exempel på arbetsuppgifter Aff-kod Aff-rubrik
Hantera hyresavier, kundfakturor, löner och arvoden samt sköta bokföring. A1 Löpande ekonomisk administration
Upprätta underlag för budget, årsredovisning och revision. A2 Budgetering, Uppföljning och rapportering
Ombesörja inbetalning av arbetsgivaravgifter, fastighetsskatt, momsregistrering samt lämna underlag för deklaration. A3 Skatter, avgifter och uppgifter till myndighet
Hantera befintliga lån, räntor och amorteringar, medverka vid förhandlingar och nya lån, samt bevaka utbud av samhällssubventioner. A4 Lån och samhällsstöd
Hantera hyresavtal, marknadsföring, kölistor, kontakter med hyresgäster/bostadsrättshavare och hantering av ut-, om- och inflyttningar. Här finns även felanmälan. A5 Hyresgäster/ bostadsrättshavare
Ansvara för arkiv, beställa och hantera nycklar/passerkort, skriva ut och distribuera exempelvis mötesprotokoll/årsredovisningar samt posthantering. A6 Arkiv, nycklar, förvaltningshandlingar och kontorsservice
Upphandla och kontrollera exempelvis driftåtgärder, förbrukningsmaterial, sidoleverantörer och felavhjälpande underhåll. Hantera fel- och driftstatistik, myndighetsbesiktningar samt tillhandahålla jourtjänst. A7 Teknisk planering, upphandling och genomförande
Rådgivning kring exempelvis energioptimering, skatter, lån, transaktioner och förvaltningsplaner. A8 Särskilda utredningar och rådgivning
Hantera och förbereda exempelvis sammanträden/årsstämmor, bevaka och upphandla försäkringar samt upprätta katastrofplan. A9 Övrigt
För projekt inom förvaltningsobjektet hantera exempelvis underhållsinstruktion, kostnadsberäkning, projektering, och upphandling. A10 Projekthantering
Köp Aff i vår e-handel
Adm och gränsdragningslista 11 (.doc)
1 850 kr + moms
Läs mer →
Abonnemang Adm 1 användare
4 980 kr + moms
Läs mer →