Dokumentet Teknik & gränsdragningslista beskriver tjänster inom fastighetsdrift och markskötsel. Kapitelindelningen följer hur en fastighet är uppbyggd och rubrikerna liknar på det sättet mer ett objekt än en tjänstebeskrivning. Här finns alla förekommande rubriker för att beskriva en driftentreprenad, något som gör dokumentet mycket omfattande i grundutförande. Det är därför viktigt att endast använda de rubriker som är relevanta för den specifika entreprenaden, för att på så sätt skapa en tydlig bild av vilka tjänster som entreprenaden omfattar.

Teknik & gränsdragningslista innehåller två olika sätt att beskriva entreprenaden på – som arbetsuppgifter och som funktion. Vid beskrivning av arbetsuppgifter så talar man helt enkelt om vad som ska utföras och hur ofta. Den beskrivningen följer alltid kodstrukturen rakt av.

Vid en funktionsbeskrivning så anges istället vilken funktion som ska upprätthållas och vad som är acceptanskriteriet för att funktionen är uppfylld. För att underlätta beskrivningen av funktionskrav så finns det 26 egenskaper som de kan sorteras efter, ex. miljöpåverkan och orienterbarhet. Man kan välja att använda sig av funktionskrav och acceptanskriterier och fortfarande följa kodstrukturen från T1 – T8, och då inordna egenskaperna under respektive rubrik. Det går också att sortera funktionskraven per egenskap och låta kodstrukturen vara inordnad efter detta, vilket inte är så vanligt förekommande.

Den senaste versionen av Teknik & gränsdragningslista är Teknik 11 och den innan var Teknik 06.
Exempel på arbetsuppgifter Aff-kod Aff-rubrik
Markskötsel, gräsklippning, snöröjning, skötsel av fast/lös utrustning på tomtmark. T1 Utemiljö
Tillsyn och skötsel av exempelvis yttertak, fasader, entréer, fönster, balkonger. T2 Byggnad utvändigt
Tillsyn och skötsel av exempelvis innertak, dörrar, golv, väggar. Funktionskontroller av branddörrar, städning av trapphus. T3 Byggnad invändigt
Tillsyn och skötsel av exempelvis tappvatten-, gas-, sprinkler-, luftbehandlings-, värme- och kylsystem. Filterbyten, packningsbyten i kranar, inställning av värme och kyla. T4 VA-, VVS-, Kyl- och processmediesystem
Tillsyn och skötsel av exempelvis elkraft-, belysnings-, och nödkraftsystem. Byte av belysningskällor, termografering av ställverk. T5 Elsystem
Tillsyn och skötsel av exempelvis inbrottslarm, brandlarm, telefonsystem och datanät. Månads- och kvartalsprover av brandlarmsanläggning. T6 Tele- och datasystem
Tillsyn och skötsel av exempelvis hissar, lyftanläggningar, centraldammsugare och rörpost. T7 Transportsystem
Tillsyn och skötsel av exempelvis centraldator, DUC-ar, bussystem, givare och ställdon. T8 Styr- och övervakningssystem
Köp Aff i vår e-handel
Teknik o gränsdragningslista 11 (.doc)
1 850 kr + moms
Läs mer →
Abonnemang Teknik 1 användare
4 980 kr + moms
Läs mer →