Till skillnad från övriga beskrivningsdokument finns beskrivningen av de verksamhetsanknutna tjänsterna i ett dokument och gränsdragningslistan i ett annat. Gränsdragningslistan är omfattande och reglerar förutom ansvar och ersättning för själva tjänsten också sådant som ansvar och ersättning för olika typer av material samt inredning och utrustning.

Verksamhetsanknutna tjänster omfattar stöd till beställarens kärnverksamhet, förutom de tjänster som beskrivs i Adm 11 och Teknik 11. Området VS – verksamhetsstöd är utförligt beskrivet och det som normalt används. Utöver detta finns huvudrubriker för sådant som normalt anses ligga närmare kärnverksamheten (logistik, produktion etc.), så att mallen möjliggör att inkludera även denna typ av tjänster.

Den enda versionen av Verksamhetsanknutna tjänster är VT Beskrivning 04 med tillhörande gränsdragningslista i eget dokument, VT Gränsdragningslista 04. Det finns också en separat objektsbeskrivning till VT, VT Objektsbeskrivning 04.
Exempel på arbetsuppgifter Aff-kod Aff-rubrik
Sköta kundtjänst, reception, växel, konferens, hantera post/paket, försörja med förbruknings-/kontors-/hygienvaror. VS1 Arbetsplatsservice
Utföra behovsanalys, lokalplanering och beläggningsuppföljning. Anskaffa/avveckla utrymmen, försörja med inredning/utrustning, sköta lokalvård och avfallshantering. VS2 Utrymmesanknutna tjänster
Anskaffa/utveckla/avveckla personal. Hantera friskvård/sjukvård, resetjänster, personalmåltider och resetjänster för personal. VS3 Personalanknutna tjänster
Försörja med exempelvis data-/telesystem, kommunikationsnät och kopieringsutrustning. VS4 Data, Tele och övrig kontorsutrustning
Insamling av data/statistik, försörja med informationslagring/arkiv samt kopiering. VS5 Informationsförsörjning, mångfaldigande m.m.
Administrera tillträdesskydd, behörigheter, brandskydd, säkerhet samt sköta bevakning. VS6 Säkerhet
Administrera fakturor, löner/förmåner/pensioner, hantera bokföring, budgetering och skatter. VS7 Ekonomi
Exempelvis skrivtjänster, översättningstjänster och vaktmästeritjänster. VS8 Diverse tjänster
Inget innehåll VS9 Övriga tjänster
Inget innehåll VL Logistik
Inget innehåll VF Försäljning och marknadsföring
Inget innehåll VP Produktion
Inget innehåll VU Produktutveckling
Köp Aff i vår e-handel
VT-paket 3 dokument(.doc och .xls)
2 500 kr + moms
Läs mer →
Aff Avtalssystem
9 000 kr + moms
Läs mer →