Kontraktsformuläret i tidigare Aff är mycket kortfattat och bygger på att även förfrågningsunderlaget är en del av kontraktshandlingarna.

Särskilda föreskrifter är det dokument som sätter det entreprenadspecifika regelverket. Kapitlen följer ABFF men innehållet anpassas till den specifika entreprenaden. Dokumentet innehåller rubriker, rådstexter samt exempeltexter. För att använda dokumentet så är tanken att man ska plocka de rubriker som är aktuella för entreprenaden och för dessa rubriker skriva den text som är lämplig för entreprenaden. Exempeltexterna är just bara exempel och ska ses som inspiration, och rådstexterna ska tas bort. 

Dens senaste versionen av särskilda föreskrifter är SF 12 och det senaste kontraktsformuläret är Kontraktsformulär 13.
Entreprenadspecifika regler och kontrakt
Exempel på innehåll Aff-kod Aff-rubrik
Övergripande beskrivning av entreprenadens omfattning, med avgränsningar och hänvisning till övriga dokument i förfrågningsunderlaget. Regler för material, sidoleverantörer och anmälningar etc. SF1 Omfattning
Olika krav på och förutsättningar för utförandet på övergripande nivå, ex. kvalitet, miljö, kundbemötande, tillhandahållanden samt hantering tillkommande och avgående arbeten. SF2 Utförande
Beskrivning av organisation hos både B och L, kontaktpersoner, krav på personal och ledningssystem etc. Även dokumentation och möten rörande entreprenaden. SF3 Organisation
Kontraktstid och generella tider för utförande av arbetet, insatstider och garantitider etc. SF4 Tider
Ansvar för sådant som brandskydd, handlingar och tredje man, viten, försäkringar och sekretess etc. SF5 Ansvar
Hur entreprenaden ersätts inkl. incitament och andra ersättningsmodeller och hur ersättningen ska faktureras etc. SF6 Ersättning
Avslutande statuskontroll och slutredovisning. SF7 Avslutande statuskontroll
Regler för hur avbeställning och hävning skall ske. SF8 Avbeställning och hävning
Beskrivning av hur tvistelösning skall ske i entreprenaden. SF9 Tvist
Inget innehåll SF10 Övrigt
Köp Aff i vår e-handel
Kontraktsformulär 13 (.docx)
210 kr + moms
Läs mer →
Särskilda Föreskrifter 12 (.doc)
1 165 kr + moms
Läs mer →