Aff-konceptet - samtliga delar

Ett effektivt verktyg
Aff-dokumentationen ("Aff") är ett hjälpmedel för att upprätta avtal inom fastighetsförvaltning och facility management. Aff gör det lätt att beskriva både själva leveransen som övergripande regler. Till skillnad från många andra branchers standardavtal är Aff  utarbetat i samarbete mellan beställare och leverantörer med målet att det ska vara en neutral bas som ger ett underlag för konkurrensneutralitet.


Två typer av dokumentation
Aff-konceptet består av ett antal olika delar som tillsammans bygger upp avtalet kring en entreprenad. Det är två olika typer:

Branschspecifika regelverk som är fasta dokument som inte formuleras för den specifika entreprenaden. Till denna kategori hör ABFF och Aff-definitioner.

Entreprenadspecifika dokument vars innehåll formuleras för den specifika entreprenaden. Dessa mallar innehåller rådstexter och exempeltexter som stöd, men texterna ska skrivas och formuleras efter den specifika entreprenaden. Till denna kategori hör Kontraktsformuläret, Övergripande tjänstekrav (S1-S6), Tjänstebeskrivningar (SA-SJ), Objektsbeskrivning samt Upphandlingsföreskrifter och Anbudsformulär.
Upphandlingsföreskrifter och Anbudsformulär används endast i upphandlingsskedet, övriga dokument används även i entreprenadsskedet genom att förfrågningsunderlaget också utgör en del av kontraktshandlingarna.
 

Bilden nedan visar hur Aff-strukturen ser ut

Innehållet i Aff

Numrering och versioner

De branschspecifika regelverken har ett nummer efter namnet, t.ex. ABFF 15. Det innebär att utgåvan kom det årtal som siffran anger, och att förändringar har skett från tidigare utgåvor. Det innebär att ett avtal som använder sig av t.ex. ABFF 04 inte har samma juridiska grund som där man använder ABFF 15. Därför finns också alla äldre versioner tillgängliga hos Aff.

 

Pyramidregeln

Aff använder sig av pyramidregeln. Det innebär att det som skrivs under en rubrik på högre nivå gäller för samtliga underrubriker om inte annat är angivet under dessa. Det som skrivs under exempelvis rubriken SA1, gäller således för SA1.1, SA1.1.1 o.s.v. om det inte står något avvikande under dessa underrubriker.

Mer information om Aff-strukturen

För att det ska bli lättare att förstå hur strukturen är uppbyggd och varför det ser ut på ett visst sätt, har vi tagit fram en guide om detta. Den heter Principer i Aff och laddas ner här