Kontraktsformuläret är ett dokument som utgör basen för upprättandet av ett kontrakt. Att det heter Kontraktsformulär beror på att det endast är en mall som sedan blir ett kontrakt när det är ifyllt för den enskilda entreprenaden och undertecknat av parterna.

Strukturen i nya kontraktsformuläret följer kapitlen i ABFF för att underlätta samhörigheten mellan de båda. På varje rubriknivå finns det rådstexter för att hjälpa användaren att skapa ett bra avtal, och på vissa ställen även exempeltexter. Exempeltexter ska ses som just exempel, och texterna ska anpassas för den enskilda entreprenaden.
Kontraktsformulär
Exempel på innehåll Aff-kod Aff-rubrik
Bakgrund, beställaren och dess verksamhet samt målsättning med entreprenaden K0 Parterna och allmänt om entreprenaden
Omfattning och åtagande, hantering av avgående och tillkommande objekt, mängder sidoleverantörer m.m. K1 Omfattning
Statuskontroll, ändrings- och tilläggsarbeten, avrop m.m. K3 Organisation
Kontraktstid, uppsägningstid och förlängningstid K4 Tider
Viten, försäkringar, arbetsmiljösamordning, brandskyddsansvar, övriga ansvar såsom nycklar, handlingar m.m. K5 Ansvar
Ersättning och fakturering, indexregleringar, säkerheter m.m. K6 Ekonomi
Avslutande statuskontroll K7 Avslutande statuskontroll
Grunder och hantering av avbeställning och hävning K8 Avbeställning och hävning
Tvistehantering K9 Tvist
Övriga uppgifter av betydelse K10 Övrigt