Aff har traditionellt varit bra på att beskriva utförande av olika arbetsuppgifter, men sämre på att beskriva de krav på leveransen/entreprenaden som inte är kopplade till en specifik arbetsuppgift. Tidigare har den typen av krav funnits i Särskilda föreskrifter (SF ) och blandats med kontraktsfrågor såsom Ansvar och Ekonomi. Numera finns det i Aff istället det som kallas Övergripande tjänstekrav, S1-S6.

Det är en plats att samla och utveckla dessa krav på, så att det blir lätt att förstå samt att följa upp efterlevnaden. De Övergripande tjänstekraven gäller, med hjälp av en utökad pyramidregel, för alla tjänsteområden i det aktuella avtalet.
Övergripande krav S1-S6
De övergripande tjänstekaven innehåller på rubriknivå både rådstexter och exempeltexter för att hjälpa användaren att skapa ett bra avtal. Exempeltexterna ska ses som just exempel, och texterna ska anpassas för den enskilda entreprenaden. 

I tabellen nedan listas rubrikerna i Övergripande tjänstekrav.
Exempel på innehåll Aff-kod Aff-rubrik
Allmänna utförandekrav på leveransen, såsom ledningssystem, riktlinjer från B, hantering av UL och inköp. Här finns även plats att beskriva de speciella krav som gäller vid uppstart och avlämning av entreprenaden. S1 Utförande
Krav på material i entreprenaden såsom miljö, kvalitet, arbetsmiljö, funktion etc. Det kan också vara krav på hanteringen av material och varor, ex. krav på lagerhållning av vissa varor. S2 Material och varor
Beskrivning av det som rör tillhandahållanden och hjälpmedel i entreprenaden. Det kan t.ex. vara handlingar, utrustning, utrymmen m.m. S3 Tillhandahållanden, hjälpmedel m.m.
Krav på L:s personal, både ur aspekten vilken kompetens som ska finnas i entreprenaden och hur personalen uppträda under entreprenaden. I Kontraktsformuläret anges vilken person som har en specificerad roll med ansvar, ex. ombudet. S4 Personal
Krav på hur kommunikation och dokumentation ska gå till i entreprenaden. Detta område behandlar både möten, kommunikation med B och kunder samt dokumentation och rapportering av hur entreprenaden går. De i ABFF omnämnda Startmöte och Kontraktsmöte hanteras i kontraktet. S5 Kommunikation och dokumentation
Här beskrivs de olika former av tider som styr leveransen, såsom på vilka tider entreprenaden ska utföras och hur snabbt olika åtgärder ska ske. Kontraktstiden hanteras i kontraktet, och tidsregler för enskilda tjänster hanteras i Tjänstebeskrivningar för respektive tjänst. S6 Tider