Föreningen

Aff - Forum för förvaltning och service

Aff - forum för förvaltning och service är en förening för verksamma inom fastighetsägande, fastighetsförvaltning och facility management. Föreningen är en mötesplats och ett forum för verksamma inom branschen.
Föreningens ändamål är att verka för en ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och service genom att:
  • arbeta för standardisering och enhetlighet när det gäller begrepp, definitioner och avtalsdokument.
  • utveckla upphandlings- och avtalsdokument för fastighetsförvaltning och service, Aff-konceptet
  • handha partsförhandlingarna avseende Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service (ABFF) samt utarbetande av gemensamma termer för Aff-dokumenten (Aff-Definitioner) 
  • vara ett forum för erfarenhetsutbyte kring regelverket och dess tillämpning samt andra branschgemensamma frågor.

Aff-konceptet strategiskt viktigt

Att utveckla och marknadsföra Aff-konceptet är en central strategisk uppgift. Utöver nyttan av en branschstandard för avtal inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster så skapar konceptet också likartade arbetsformer och processer. Det ger god grund för en fortlöpande förbättring och utveckling av såväl konceptet som de egna verksamheterna. Det ger sammantaget förutsättningar för en långsiktigt effektiv och kvalitativ förvaltning.

Bidrar till samhällsbyggnadsprocessen

En viktig insats är att också verka för koordinering mellan bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschens olika aktörer för styrande och stödjande dokument och system. En sådan samordning är en viktig del i att utveckla hela samhällsbyggnadsprocessen.