Projekt inom Aff

Aff arbetar och har som uppdrag att främja en standardisering av avtalsmallar, förfrågningsunderlag och regelverk avsett fastighetsförvaltnings- och tjänsteentreprenader. Det innebär att det kontinuerligt planeras eller pågår projekt för att utveckla och förbättra dokumentationen ingående i Aff-konceptet. 

Det största projektet benämns Nya Aff och pågick mellan 2011 och hösten 2014 när Nya Aff lanserades. Vid den tidpunkten var inte alla tjänsteområden färdigutvecklade, men kvarvarande delardrevs sedan som egna projekt. 2017 lanserades den sista delen i Nya Aff - tjänsteområde Mat och Dryck. Mer information om projektet Nya Aff hittar du i menyn till vänster.

Pågående projekt

För närvarande pågår det tre utvecklingsprojekt inom Aff:
  1. Utbildningsmaterial
  2. Strukturöversyn
  3. SC Fastighetsteknik

Utbildningsmaterial inom Aff-strukturen
Det har länge varit ont om utbildnignar i Aff, och de som finns är ofta förlagda till Stockholm. Det har medfört att många arbetar med Aff utan att egentligen ha fått någon konkret utbildning, utan man har lärt sig från en kollega vad som gäller. Detta ville vi i Aff ändra på, och därför startades projekt "Aff-körkortet" av Utbildningsrådet. Arbetet påbörjades hösten 2017 och målet är en interaktiv e-utbildning om Aff, som också avslutas med ett frivilligt test. Utbildningen lanserades i juni 2018, men arbetet med testet pågår fortfarande och förväntas vara klart under hösten 2018.
Arbetet har efter uppstarten drivits av Kansliet och med hjälp av Anna Rosén från dåvarande Utbildningsrådet. Materialet har sedan granskats av både ABFF-utskottet och Aff-kommittén.
 

Översyn gränssnitt - Aff-strukturen
Aff-strukturen är bred, och man kan beskriva alla möjliga återkommande servicetjänster. Det innebär också att strukturen skapar många gränssnitt, där de olika tjänsterna gränsar till varandra. De olika tjänsteområdena har också olika uppbyggnad för att vara praktiska att använda. Därför såg vi ett behov av att genomlysa strukturen och dokumentera uppbyggnaden och de olika gränssnitten. Detta leder sannolikt också till mindre förändringar i strukturen, för att få en bättre övergång mellan tjänsterna.
Arbetet bedrivs av Anna Cedvén och Per Ollas och arbetet ska vara klart under hösten 2018.

Uppdatering av tjänsteområde "SC - Fastighetsteknik"
Tjänsteområde SC Fastighetsteknik var med i den ursprungliga lanseringen hösten 2014 och har därför använts och tillämpats i en hel del entreprenader. I användandet av tjänsteområdet sedan hösten 2014 har en del erfarenheter dragits och det finns behov av att se över hela tjänsteområdet. Utöver justeringar utifrån erfarenheter från praktisk tillämpning så har även en utveckling inom fastighetstekniken skett inte minst när det gäller nya tekniska lösningar och utveckling inom IT- och standardiseringsområdet. Andra områden som utvecklats starkt är ökade och skarpare krav på hållbarhet och miljösmarta lösningar.

Målet är att få modernare texter samt en bättre balans och tydlighet i texterna inom tjänsteområdet och därmed tydligare avtal. Ytterligare målsättnigar är att tjänsteområdet uppfattas som uppdaterat och aktuellt avseende fastighetsteknik och standarder samt krav på hållbarhet och miljösystem. Användaren ska få bra stöd i utformningen av krav avseende hållbarhet och miljösystem och betydelsen av dessa frågor ska öka. Den uppdaterade SC Fastighetsteknik beräknas lanseras under Q1 2019.

Arbetet bedrivs som ett regelrätt partssammansatt projekt med följande organisation:
Projektledare: Hanna Douglas (konsult Förvaltningsstrategi)
Projektgrupp: Daniel Magnusson (beställare Locum), Peter Jansson (beställare Vasakronan), Robert Comstedt (leverantör Einar Mattsson), Camilla Ornstam (leverantör HSB), Martin Vujicic (leverantör Gunnar Karlsen)


Använd gärna denna länk för att skicka in önskemål om ändringar, tillägg och förpackade mallar som ni ser behov av i branschen. 
Klicka här för att skicka in önskemål, feedback och kommentarer till Aff
info@aff-forum.se