Projekt

Projekt inom Aff

Aff arbetar och har som uppdrag att främja en standardisering av avtalsmallar, förfrågningsunderlag och regelverk avsett fastighetsförvaltnings- och tjänsteentreprenader. Det innebär att det kontinuerligt planeras eller pågår projekt för att utveckla och förbättra dokumentationen ingående i Aff-konceptet. 

Det största projektet benämns Nya Aff och pågick mellan 2011 och hösten 2014 när Nya Aff lanserades. Vid den tidpunkten var inte alla tjänsteområden färdigutvecklade, men kvarvarande delardrevs sedan som egna projekt. 2017 lanserades den sista delen i Nya Aff - tjänsteområde Mat och Dryck. Mer information om projektet Nya Aff hittar du i menyn till vänster.

Pågående projekt

För närvarande pågår det tre utvecklingsprojekt inom Aff:
  1. Mall för entreprenader inom gata/park
  2. Teknisk förvaltning Energi
  3. Aff Akademin - Upphandlingskurs

Mall för entreprenader inom gata/park

Målet är att skapa en mall som utgör grunden till ett förfrågningsunderlag innehållande samtliga delar, men där fokus ligger på Tjänstebeskrivning och till viss del Övergripande tjänstekrav. Förfrågningsunderlaget ska vara konkret med råds- och exempeltexter anpassade för denna typ av entreprenader, och det ska beaktas att visst planerat underhåll normalt ingår i entreprenaderna.
Ett annat produktmål är att samtidigt förbättra struktur och texter inom SD Utemiljö, då dessa inte har genomgått någon generell revidering sedan Nya Aff lanserades. Det innebär att det eftersträvas så stor likhet som möjligt mellan utformningen av SD Utemiljö generellt och mallen. Förväntas lanseras under andra kvartalet 2021.

Teknisk förvaltning Energi

Ingress

Nu ska det bli enklare för bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare att handla upp energioptimering för sina byggnader. Energimyndigheten har via E2B2 beviljat Aff Service AB stöd för att paketera avtal för Teknisk förvaltning Energi i sitt avtalsutbud och göra avtalet tillgängligt för fler. Projektet genomförs i samarbete med Stockholms stad, Storstockholms energikontor, EnergiEffektiviseringsFöretagen och Fastighetsägarna Stockholm.
 

Bakgrund

Projektet bygger vidare på resultaten från "Demonstrationsprojekt Målstyrd Energiförvaltning" som genomfördes med Stockholms stad som projektägare. En avtalsmodell för upphandling av energioptimeringsentreprenad utvecklades och ett pilottest genomfördes med ett 20-tal bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare som deltog. Under projektet framkom behov av att:
-        Anpassa texter till den struktur som finns för Aff-avtal
-        Ta fram en instruktionsfilm som beskriver avtalets innehåll och hur upphandlingsprocessen går till
-        Hitta alternativ till den inledande energikartläggningen, som visade sig vara för omfattande och kostnadsdrivande
-        Hitta former för att samordna upphandling för fler brf/mindre fastighetsägare i syfte att minska arbetsinsatsen både för brf/mindre fastighetsägare och leverantörer
-        Ta hjälp av kommunernas energi- och klimatrådgivare för att tillhandahålla information om avtalet och i viss utsträckning fungera som stöd för brf och mindre fastighetsägare
 
Tjänsten har bytt namn till Teknisk förvaltning Energi för att harmonisera mot EnergiEffektiviseringsFöretagens auktorisation med samma namn, och som vänder sig till energitjänsteleverantörer.
 

Mål och Syfte

Projektet syftar till att underlätta energioptimeringar i bostadsrättsföreningar genom att tillgängliggöra avtalet för Teknisk förvaltning Energi via Aff-service. Tidigare utredningar visar att det relativt enkelt går att minska energianvändningen mellan 15–20 procent genom att optimera värme – och ventilationssystem. Målet är att fler avtal ska genomföras med minskad energianvändning som resultat.
 

Tänkt resultat

-        Avtalet anpassas till Aff-konceptets struktur, juridik och nomenklatur och tillhandahålls enkelt via Aff:s förvaltning av dokumenten.
-        En instruktionsfilm om hur avtalsmodellen används tas fram som finns tillgänglig på Aff:s hemsida och en chattfunktion upprättas för frågor.
-        Ca 20 bostadsrättsföreningar har upphandlat energioptimering och använt avtalet.
-        Energianvändningen har minskat med 15–20% hos de bostadsrättsföreningar som upphandlat tjänsten inom projektet
-        Samtliga Energi- och klimatrådgivare i Stockholms län har fått kunskap inom Teknisk förvaltning Energi. 
-        Energimyndighetens utbildning för nya Energi- och klimatrådgivare omfattar kunskap inom Teknisk förvaltning Energi.
-        De bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare som deltar i projektet har erbjudits en energi- och klimatrådgivare som stöd vid upphandling.
-        Ca 5–8 Energitjänsteföretag har auktoriserats via EEF Teknisk förvaltning Energi.

Genomförande

Projektet genomförs under tiden 2021-01-02 – 2022-06-30.
 

Aff Akademin - Upphandlingskurs

Vi skapar en utbildningsmodul i Aff Akademin av materialet från Att leva med Aff – Upphandlingsfasen. Produkten riktar sig mot dig som behöver lära dig om hur man upphandlar Aff-entreprenader.
Deltagaren behöver teoretisk kunskap om Aff, vilket fås i modulen Aff Diplomutbildning Bas.
Kursen beräknas lanseras i Affs e-handel under senare q1 2021.
 

Använd gärna denna länk för att skicka in önskemål om ändringar, tillägg och förpackade mallar som ni ser behov av i branschen. 

Klicka här för att skicka in önskemål, feedback och kommentarer till Aff
info@aff-forum.se