Delprojektet inbegriper att utreda förutsättningarna och ta fram ett förslag för ett utvecklat samarbete mellan organisationerna AFF och BKK (Byggandets KontraktsKommitté) avseende en gemensam terminologi.

Ambitionen är att anpassa och utveckla befintlig terminologi från respektive avtalsregelverk till ett antal gemensamma termer och definitioner.

Delprojektledare är Gösta Gustavsson.