Tidigare seminarier

När avtal och verklighet skiljer sig åt (det stämmer ju inte?)


Föredragshållare: Anna Cedvén
 

Tjänsteentreprenader enligt Aff är ofta långa och precis som i alla relationer förekommer det gnissel då och då. Enligt vår erfarenhet skulle både beställare och leverantörer tjäna på att höja kunskapen om hur avvikelser bör hanteras. För ofta är det inte själva felet som orsakar mest irritation, utan hanteringen efteråt.
Så – vad är egentligen ett fel i entreprenaden och hur bör dessa hanteras? På det här seminariet går vi igenom de grundläggande reglerna i ABFF och kopplar dessa till scenarios och praktisk hantering. Något av innehållet:

 • L har gjort fel - jag vill ha kompensation!
 • B kräver mer än rimligt - måste vi gå med på det?
 • L bara lovar att åtgärda men inget händer - vad kan jag göra?
 • B kräver vite för takläckaget, är det riktigt?
 • Regler för fel och hantering enligt ABFF
 • Praktisk hantering av reklamationer - hur fungerar det?
Köp detta inspelade seminarium här!
Tidigare seminarier

Funktionsentreprenader


Föredragshållare: Anna Cedvén

Aff lämpar sig utmärkt att göra funktionsavtal med, men vad innebär ett funktionsavtal egentligen? Är det verkligen helt upp till leverantören att helt välja frekvenser på åtgärder – tänk om de inte gör något alls? Och hur ska jag som leverantör läsa ett förfrågningsunderlag baserat på funktion, vad styr hur mycket åtgärder jag ska planera? Hur kan man följa upp och leva efter ett funktionsavtal?
På seminariet resonerar vi kring funktionsavtalen inom Aff, vilka delar av Aff-dokumentationen som kommer in, och vad som är plus och minus med ett funktionsavtal baserat på Aff.

Köp detta inspelade webbinarium här!

Tidigare seminarier

"Säkerhetsklassad upphandling"


Hur ska fastighetsägare och leverantörer förhålla sig till den skärpta säkerhetslagstiftningen? Säkerhetsklassade upphandlingar är komplexa och kommer att bli allt vanligare och berör eller kommer att beröra många Aff-entreprenader i framtiden. Vad är en säkerhetsklassad upphandling, vad och vilka berörs? Vilka är fallgroparna? Hur går du till väga och vad ska du tänka på när du gör en säkerhetsklassad upphandling?

 

Seminariet ger en konkret och handfast vägledning om säkerhetsklassade upphandlingar


Köp detta inspelade webbinarium här

Tidigare seminarier

"Ska du ha betalt också??? - ersättningar i praktiken"


En fråga som ofta skapar mycket huvudbry och ibland en hel del oenighet i en Aff-entreprenad är den om ersättningar. Det är många olika parametrar som du behöver hålla koll på innan du kan skicka eller betala en faktura:
 

 • Ska arbetet ingå i fasta ersättningen eller ersättas rörligt?
 • Vad är i så fall den rörliga ersättningen?
 • Finns det incitament eller reglerbara mängder inblandat?
 • Är det ett kontraktsarbete eller ett ändrings- och tilläggsarbete?
 • Vad gäller för självkostnadsprincipen och hur var det nu med entreprenörsarvodet?
 • Hur ska faktureringen fungera?

På det här seminariet går vi igenom några vanliga ersättnings-situationer och kopplar dem till reglerna i ABFF och vad som kan stå i övriga handlingar. Vi tar också upp olika vanliga ersättningsmodeller och vad som kan vara för- och nackdelar med dem. Seminariet vänder sig till alla inblandade i en Aff-entreprenad, oavsett om du är konsult, beställare eller leverantör.

Köp detta inspelade webbinarium här

Avtalsenligt - om utförande och uppföljning


Föredragshållare: Anna Cedvén

Entreprenaden är igång och arbetet rullar på. Men hur vet man egentligen om leverantören gör vad den ska? Och hur vet jag som leverantör att jag utför arbetet avtalsenligt? På det här seminariet går vi igenom vad som avgör huruvida något är avtalsenligt, och hur man kan följa upp en entreprenad. Du får tips om bra rutiner, både för leverantörer och beställare.

 


Köp detta inspelade webbinarium här!
 

Kvalitetsplan - varför då?


Föredragshållare: Anna Cedvén
 

I ABFF framgår det att Leverantören ska upprätta en kvalitetsplan och en miljöplan för entreprenaden. Idag är många företag certifierade inom såväl kvalitet som miljö, och undrar då varför de ska upprätta en särskild plan för entreprenaden. Ja, varför ska man det?

På det här seminariet går vi igenom vad syftet med en kvalitets- och miljöplan är, vilka krav som ställs på den och hur man praktiskt kan gå till väga. Seminariet passar både leverantörer som ska göra en plan, och beställare som ska granska och godkänna planerna.


Köp detta inspelade webbinarium här!
 

Samverkansentreprenader


Föresragshållare: Per Ollas

Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparameter. Som en följd av det är det allt för vanligt att vinnande anbud antas till fel prisnivå och att det uppstår problem i entreprenaden. Om vi tittar på byggbranschen, som haft dessa problem under lång tid, så är det vanligt med partnering/samverkansentreprenader. Syftet med denna upphandlings- och samverkansmodell är att beställaren i dialog med en tilldelad leverantör fastställer pris och kvalité i en entreprenad.

Samverkansentreprenader är ovanliga i Aff-sammanhang men uppmärksammas mer och mer. Linköping kommuns fastighetsbolag, Lejonfastigheter AB, har genomfört en upphandling i enlighet med LOU och inom ramen för samverkansbegreppet. Entreprenaden avser fastighetsteknik (drift) och omfattar fastigheter med särskilt kritisk verksamhet. Seminariet går igenom själva upphandlingsförfarandet och samverkansmodellen med fokus på erfarenheterna från Lejonfastigheter AB.


Köp detta inspelade webbinarium här!

Jag vill ha kompensation


Föredragshållare: Anna Cedvén
 

Ja, vad gör man som leverantör när beställaren säger så? Hur vet jag om denne har rätt till någon form av ekonomisk reglering? Och hur ska du som beställare veta vad som gäller för att få någon form av ekonomisk reglering när inte leverantören gjort vad de ska?

På det här seminariet går vi igenom några fiktiva situationer där beställaren önskat kompensation, och vad som styr utfallet. Vi går igenom skillnaderna mellan vite, skadestånd och prisavdrag samt i vilka situationer de är applicerbara. Som vanligt står ABFF i centrum samtidigt som vi går igenom var man mer bör leta i handlingarna samt hur man praktiskt bör gå tillväga.  


Köp detta inspelade webbinarium här!


 

Möten, möten, möten…


Föredragshållare: Anna Cedvén

Vad är ett entreprenadmöte egentligen? Kan det finnas flera sorters entreprenadmöten, och hur skiljer de sig från andra möten i entreprenaden?

På det här seminariet går vi igenom olika mötestyper och vad som definierar dem. Vi ser också över vad som står i ABFF om möten, var i handlingarna det står om möten samt hur man praktiskt kan gå tillväga för att få en fungerande mötes-struktur. 


Köp detta inspelade webbinarium här!
 

Avtalet löper ut , nu skiter vi i det här – eller?


Föredragshållare: Anna Cedvén
 

På det här seminariet fokuserar vi på vad som gäller vid uppstart och avslut av en entreprenad.

Vad finns det för regler i ABFF som är applicerbara, och vad är syftet med dem?

Vilka övriga ställen i avtalet bör man leta information på, och inte minst – hur går det till rent praktiskt? 

Köp detta inspelade webbinarium här!
 

När avtal och verklighet skiljer sig åt


Föredragshållare: Anna Cedvén
 

Vi gör förfrågningsunderlag och startar upp entreprenader. Men verkligheten är inte statisk utan brukar förändra sig, vilket gör att det som står i kontraktshandlingarna helt enkelt inte stämmer överens med verkligheten. Eller så visar det sig att de uppgifter som lämnades ut inte var helt korrekta, av olika anledningar.

På det här seminariet går vi igenom hur hanterar vi dessa situationer på bästa sätt. 

 • Vad säger ABFF egentligen?
 • Hur gör vi praktiskt?
 • Vilka krav ställs på mig som Beställare respektive Leverantör?
Köp detta inspelade webbinarium här!

Funktionsentreprenader


Föredragshållare: Anna Cedvén

Aff lämpar sig utmärkt att göra funktionsavtal med, men vad innebär ett funktionsavtal egentligen? Är det verkligen helt upp till leverantören att helt välja frekvenser på åtgärder – tänk om de inte gör något alls? Och hur ska jag som leverantör läsa ett förfrågningsunderlag baserat på funktion, vad styr hur mycket åtgärder jag ska planera? Hur kan man följa upp och leva efter ett funktionsavtal?


På seminariet resonerar vi kring funktionsavtalen inom Aff, vilka delar av Aff-dokumentationen som kommer in, och vad som är plus och minus med ett funktionsavtal baserat på Aff.

Köp detta inspelade webbinarium här!

 

Samverkansupphandling


Föredragshållare: Per Ollas

Beställare och leverantör hamnar alltför ofta ”på var sin sida om bordet” istället för att samarbeta om bästa lösningen. Dessutom är det svårt att redan i upphandlingsskedet göra en komplett tjänstebeskrivning, som sedan ska gälla under hela entreprenaden.  Inom byggsektorn har man pratat länge om samverkansentreprenader som ett alternativ till traditionell upphandling.

Men hur ser det ut när vi ska handla upp en tjänsteentreprenad enligt Aff? Kan vi använda oss av en samverkansmodell även då, och hur går det då till? På det här seminariet går vi igenom vad en samverkansupphandling egentligen är och hur man praktiskt går tillväga. Vi får ta del av exempel från verkligheten såväl som konkreta tips om vilka skrivningar som behövs.

 

När vi inte är överens


Föredragshållare: Anna Cedvén
 

Tjänsteentreprenader enligt Aff är ofta långa och precis som i alla relationer förekommer det gnissel då och då. Enligt vår erfarenhet skulle både beställare och leverantörer tjäna på att höja kunskapen om hur avvikelser bör hanteras. För ofta är det inte själva felet som orsakar mest irritation, utan hanteringen efteråt.
Så – vad är egentligen ett fel i entreprenaden och hur bör dessa hanteras? På det här seminariet går vi igenom de grundläggande reglerna i ABFF och kopplar dessa till scenarios och praktisk hantering. Något av innehållet:

 • L har gjort fel - jag vill ha kompensation!
 • B kräver mer än rimligt - måste vi gå med på det?
 • L bara lovar att åtgärda men inget händer - vad kan jag göra?
 • B kräver vite för takläckaget, är det riktigt?
 • Regler för fel och hantering enligt ABFF
 • Praktisk hantering av reklamationer - hur fungerar det?

Entreprenader med både Drift och Planerat underhåll


Föredragshållare: Pehr Jacobson

Många entreprenader inom fastighetstjänster innehåller även ett visst mått av större underhållsarbeten i form av planerat underhåll eller mindre förändringsprojekt. Med andra ord, arbeten som om de skulle handlats upp enskilt sannolikt skulle ha baserats på AB/ABT istället för ABFF. Hur gör man när det gäller entreprenader som innehåller både löpande arbeten som drift och projektarbeten som planerat underhåll? Kan man kombinera dessa, och vad ska man tänka på att reglera?


Arbetsmiljö


Föredragshållare: Anna Källgården

Arbetsmiljöregler är inte det lättaste, särskilt inte när det kommer till tjänsteentreprenader inom fastighet. Det finns samordningsansvar, arbetsgivaransvar och så särskilda krav när det kommer till byggnad- och anläggningsarbete. Behövs det en BAS-U i entreprenaden, och vad har denna för ansvar? Och kan beställaren avtala bort sitt ansvar egentligen?

Att leva med Aff


Föredragshållare: Anna Cedvén

En entreprenad som grundar sig på ett Aff-avtal är ofta lång och sträcker sig över flera år. Dessutom är det vanligt att en extern part har hjälpt till med att utforma handlingarna. Detta medför att det ibland kan vara lite knepigt att få till en bra samverkan under själva entreprenadtiden.
På det här seminariet fokuserar vi på hur man praktiskt kan gå till väga för att få en fungerande entreprenad, och kopplar några av de vanligaste frågeställningarna mot juridiken i ABFF. T.ex. tar vi upp den vanliga frågeställningen "vad händer när verkligheten avviker från avtalet?"