Nyheter

2017-03-24

Sammanfattning - Seminarium om ABFF

ABFF15 – nyheter och förtydliganden

Till att börja med gick Pehr igenom nyheterna i ABFF 15, och redan då började frågorna komma. Som vanligt så får Pehr det att låta självklart och logiskt när han svarar, men så känns det ju sällan när vi sitter på kammaren och funderar över hur vi ska tolka en uppkommen situation.

Den stora nyheten i ABFF 15 är kap1§1 som handlar om avtal som tillkommit genom samråd, d.v.s. ej genom upphandling med förfrågningsunderlag och konkurrens. När denna gäller så gäller ej övriga §§ i kap1.

Förutom kap1§1 så har det inte skett några egentliga förändringar i ABFF 15, resten är i stort förtydliganden för att underlätta förståelse och tolkning.

För att vi skulle ha lättare att tolka ABFF så fick vi med oss lite matnyttigt:

 

  • Läs hela ABFF ordentligt när ni har avtal som åberopar ABFF. Fundera på hur det kompletterar övriga kontraktshandlingar.

  • Läs ABFF utefter att konkurrensens princip – ABFF finns till för att skapa jämförbara anbud.

  • Anbudsgivaren ska räkna på det som står – inte det som borde stå (om man t.ex. känner fastighet och verksamhet). Det är generellt ingen idé att som beställare säga ”du borde ha förstått att…”.

  • Platsbesöket är till för att kontrollera produktionsförutsättningar såsom tillgänglighet, möjlighet att etablera sig, resurssättning, åtkomst m.m. Inte för att anbudsgivaren ska kontrollera mängder, status eller vilken tjänst som borde utföras.

  • När verkligheten avviker från handlingarna så är det generellt en grund för reglering. Om leverantören anser att de ska ha mer betalt så åligger bevisbördan också leverantören.

 

 

Olika närliggande regelverk

Något som också är viktigt är att använda rätt branschregelverk för det man vill avtala om. Det är inte helt ovanligt att drift och underhåll (återkommande) köps på ett avtal som baseras på ABT 06 (för totalentreprenader), kan man göra det? Det enkla svaret är såklart att man kan, men att det inte är lämpligt. Då uppkommer frågan - varför inte då, i en totalentreprenad ska ju också en funktion levereras?

Kortfattat kan grunden till det sägas vara:

 

  • En grundläggande skillnad är att byggprojekt utförs en enda gång, när allt är utfört är man färdig och då ska villkoren vara uppfyllda.
  • En tjänsteentreprenad pågår under en längre tid och tjänsten ska levereras kontinuerligt, och kraven ska uppfyllas hela tiden.
  • Under kontraktstiden så ”finns det inga fel” (terminologiskt) enligt ABT, dessa kan först uppstå efter slutbesiktning.

 

Nu började det kännas klart för oss som lyssnade att det inte blir så lyckat i en tjänsteentreprenad, där man inte vill vänta till efter någon besiktning sista dagen för att kunna säga att något inte är korrekt utfört. En kort diskussion följde om varför det trots allt är så pass vanligt att D/U-avtal, särskilt inom gata/park, skrivs på ABT?

Den allmänna gissningen var att det helt enkelt är mer känt, och att kunskapen om att ABFF finns behöver spridas. ABFF är helt enkelt mycket lämpligt för alla typer av entreprenader som består av återkommande tjänster, och bör användas.

Blandade entreprenader

Men entreprenader har ju en förmåga att inte hålla sig till bara projekt eller bara drift – hur bör man tänka då? Vi identifierade två vanliga scenarier där projekt och drift förekommer båda två.

  • Byggprojekt som ska följas av drift och underhåll, och man vill handla det av samma företag. Då behöver man två avtal – ett baserat på ABT för projektet och ett eget avtal baserat på ABFF för driftfasen.
  • Drift- och förvaltningsentreprenader som även innehåller små projekt som t.ex. byte av större installationer, mindre ombyggnader. Här skrivs avtalet på ABFF, men det är lämpligt att komplettera med reglerna i ABT vad avser ansvar, garanti och besiktning. Reglerna kompletterar varandra och blir då tillsammans lämpliga för hela entreprenaden.

 

 

Det stora gensvaret på seminariet gör att vi efter sommaren planeras ett nytt seminarium som rör ABFF, fast med inriktning på tolkning av vanliga frågor. Olika typfall presenteras, och vi resonerar om hur de bör tolkas baserat på ABFF.

Som avslutning bad Anna församlingen att maila in frågor om ABFF till ABFF-utskottet, så att vi vet vad som är oklart ute bland användarna. 

2021-02-18
Kvalitetsplan - vad ska det vara bra för?
2021-02-04
Fredrik Ericson, kundförvaltare på Stockholmshem och Pernilla Andersson, centrumchef på Newsec är År...
2021-01-21
Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparameter....