Nyheter

2013-06-17

Viktig dom påverkar upphandlingar

En upphandling anses inledd när en offentlig verksamhet tagit någon form av extern kontakt i syfte att anskaffa det som upphandlingen avser. Domen blir nu vägledande för de oklarheter som gjort att Konkurrensverket drivit frågan.

 

Det är nu tydligt att den som vill överpröva en upphandling kan göra det så snart det blir känt att en upphandling har påbörjats. Det kommenterar Daniel Johansson, processråd på Konkurrensverket, i en intervju.

 

Både negativt och positivt

Han är besviken på domstolens beslut i det enskilda målet som innebär att Migrationsverket och flera andra myndigheter och offentliga bolag slipper betala upphandlingsskadeavgift, trots att de gjort otillåtna direktupphandlingar. Det innebär nu en svagare möjlighet till efterföljd än vad lagändringen 2010 avsåg, och vad Konkurrensverket nu hade hoppats få stöd för. Samtidigt är prövningen och domen tydlig och ger god vägledning för framtida upphandlingar.

 

Oklart i lagstiftningen
Bakgrunden till den genomförda prövningen är att Konkurrensverket bedömde att Migrationsverket gjort en otillåten direktupphandling för ombyggnad av ett flyktingförvar och dessutom skulle anses påbörjad i oktober 2010 när avtalet slöts. Konkurrensverket ansåg att reglerna om upphandlingsskadeavgift som skärptes i LOU sommaren 2010 därför var tillämpliga.

 

Flera domar i underinstanser hade tidigare visat oklarheter när en upphandling egentligen ska anses påbörjad. Övergångsbestämmelsen tolkades på olika sätt och det fanns motsägelsefulla uttalanden i lagens förarbeten.

 

Domstolens beslut
Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att Migrationsverket redan i juni 2009 meddelade regeringen att man haft kontakt med bolaget som skulle genomföra uppdraget. Det var då som den aktuella upphandlingen ska anses påbörjad. Någon upphandlingsskadeavgift kan därför inte dömas ut, trots att avtalet slöts och ombyggnaden genomfördes efter att de skärpta reglerna trätt i kraft.

 

Domstolen slår också fast att en upphandling kan anses påbörjad när den upphandlande myndigheten beslutat att inleda ett upphandlingsförfarande och att detta utåt kommit till kännedom genom att myndigheten tagit någon form av extern kontakt i syfte att anskaffa det som beslutet avser. Att inleda konkreta avtalsförhandlingar med extern part får anses vara en sådan utåtriktad åtgärd som innebär att upphandlingsförfarandet har påbörjats", skriver domstolen.

 

>> Högsta förvaltningsdomstolens dom

 

2021-02-18
Kvalitetsplan - vad ska det vara bra för?
2021-02-04
Fredrik Ericson, kundförvaltare på Stockholmshem och Pernilla Andersson, centrumchef på Newsec är År...
2021-01-21
Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparameter....