Nyheter

2014-01-17

Överprövningsbestämmelser vid upphandlingar ses över

Regeringen tillsatte i slutet av 2013 en utredning för att se över regelverket för överprövningar vid offentliga upphandlingar. En anledning är att antalet överklaganden vid offentliga upphandlingar kraftigt ökar. Utöver att prövningen tar tid och kraft så ställer det ofta till problem för servicen till medborgarna.  Utredningen ska lämna sitt betänkande senast den 15 juni 2014.

 

Om en leverantör anser att en upphandling inte gått rätt till kan man begära att få detta prövat i domstol.  När en upphandling ska prövas så stoppas arbetet med den oftast också. När den avser tjänster eller varor som ingår i servicen till medborgarna så skapar detta ofta problem, eller i värsta fall att den helt saknas under en tid. För att då täcka behoven tvingas man ofta att göra en direktupphandling, vilken i sin tur riskerar att bli stoppad. Det blir också problem och fördyringar för de som deltar i en upphandling.

 

Utredningens uppdrag är att undersöka om bestämmelserna för överprövning kan utformas så att det ger mindre negativa konsekvenser. En del är möjligheterna att tillåta direktupphandling under en pågående överprövning.  Man ska också undersöka möjligheten att införa ansökningsavgifter eller att den som förlorar målet ska betala motpartens processkostnader. Eventuella förändringar får inte riskera att rättssäkerheten blir eftersatt.

 

Antalet mål med överklagande av upphandling har de senaste åren stadigt ökat i förvaltningsdomstolarna. Upphandlingsutredningen konstaterade i sitt slutbetänkande (Goda affärer – en strategi för hållbar tillväxt, SOU 2013:12) att antalet överprövningar var en av de mest diskuterade frågorna i arbetet.  Man ansåg att rädslan för att en upphandling kan stoppas leder till en suboptimering, dvs. att upphandlingarna utformas på ett sätt som inte gagnar utvecklingen av varor och tjänster av god kvalitet. Upphandlingar som riskerar att dra ut på tiden kan också bidra till kompenserande höjningar av priserna och att inverka negativt på konkurrensen.

 

 

Länk till direktiv: http://www.regeringen.se/sb/d/16938/a/228880 

 

2021-02-18
Kvalitetsplan - vad ska det vara bra för?
2021-02-04
Fredrik Ericson, kundförvaltare på Stockholmshem och Pernilla Andersson, centrumchef på Newsec är År...
2021-01-21
Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparameter....