Nyheter

2015-10-20

Lansering av ABFF 15 & Aff-definitioner 15

 

Förändringar i ABFF 15

 

Den största förändringen är att en ny paragraf i kapitel ett har införts för att beskriva situationen där det ej förekommer ett förfrågningsunderlag, utan leverantören preciserar entreprenaden i samråd med beställaren. Då har preciseringsskyldigheten och därmed bevisbördan lagts på leverantören såvitt gäller avtalets omfattning, förutsättningar och villkor.

Härutöver har ett antal ändringar och kompletteringar genomförts i förhållande till ABFF 12 i syfte att underlätta tolkning och tillämpning av villkoren.

-       Beställarens ansvar avseende utformning och innehåll i förfrågningsunderlag har tydliggjorts och förstärkts i kap 1 § 6 samt att brister i detta avseende leder till tillämpning av kapitel 1 § 10 under anbudsskedet samt en under kontraktstiden åtföljande anmälningsplikt för Leverantören enligt kapitel 2 § 7.

-       I ett flertal villkor har den tidigare skrivningen ”om inte annan föreskrivits” eller motsvarande uttryck utmönstrats.

-       Den gemensamma underrättelseskyldigheten under kontraktstiden har delats upp i en regel för Beställaren och en för Leverantören.

-       Begreppet kontraktssumma har i kapitel 6 § 1 förtydligats till att avse avtalad fast ersättning. Vidare tydliggörs i kapitel 6 § 4 att ett avtalat timpris begreppsmässigt är ett avtalat á-pris.

-       I kapitel 4 § 2 och kapitel 6 § 10 har en preskriptionstid för Leverantörens krav på ersättning för hinder respektive ändringar och tilläggsarbeten införts och sådana krav ska framställas senast sex månader efter det att hindret upphört eller arbetet ifråga har utförts.

-       I kapitel 8 har införts en möjlighet till partiell hävning av ett avtal

 

Förändringar i Aff-definitioner 15 

 

I uppdateringen till Aff-definitioner 15 har 61 termer har utgått (varav några har ersatts med andra), 8 termer har tillkommit och 18 termer har reviderats.

Uppdateringen bygger på tre huvudinriktningar:

Drift- och underhållsbegreppen - Det fanns ett behov av att ta ett helhetsgrepp kring termerna som rör drift och underhåll, då dessa är centrala för många Aff-avtal och samtidigt föremål för olika tolkningar. Dessa termer har beretts av delprojekt Underhållsterminologin inom ramen för projektet Nya Aff.

Samverkan mellan Aff och BKK - Utöver detta så har delprojekt Samverkan BKK utrett möjligheten till samordning avseende de termer som förekommer hos såväl Aff som BKK, vilket har inneburit att vissa termer i Aff-definitioner har reviderats för att stämma med AB/ABT.

Generell översyn - Slutligen så fanns det ett behov av att se över termerna generellt utefter hur de används. Utgångspunkten för denna översyn har varit att endast termer som är väsentliga för att skapa tydlighet i Aff-avtal och/eller har en Aff-specifik innebörd bör vara en del av Aff-definitioner.  

 

Besök våran E-handel och köp dokumenten redan idag! 

 

Avtalssystemet 

Dessa förändringar har även följder i avtalssystemets texter och struktur. Uppdateringen kommer inom snar framtid och information kring genomförandet kommer tydligt att kommuniceras. 

 

För ytterligare frågor, kontakta Philip Österlund, vd Aff 

2021-02-18
Kvalitetsplan - vad ska det vara bra för?
2021-02-04
Fredrik Ericson, kundförvaltare på Stockholmshem och Pernilla Andersson, centrumchef på Newsec är År...
2021-01-21
Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparameter....